Politik

„Superroute“ am Frankfurter Flughafen überzeugt die Richter nicht

0

Die Südumfliegung am Frankfurter Flughafen bleibt bestehen – der Verwaltungsgerichtshof Kassel lehnte den Alternativvorschlag der Kläger ab. Diese hatten vorgeschlagen, weiter südlich und westlich zu fliegen.

Jetzt teilen:

F0SGH0IZY1qWEIAPDHESGvNgVREuplOHLKI6nJIbMJ4tqJ0tMTyyVSCQiTE1oJMfnJIaqJ5aVTSgVRMlLJ5eMaIlqTIlVRMfqJqbLJMyovObLKDtMJyhVUMipzmQcUIznJqyplOSozEyVTqyMaIhMTIhYvORMKVtIzIlq2SfqUIhM3AaMKWcL2u0p2uiMvNbIxqVXFOcovOYLKAmMJjtMKWeoZBxpaEyVTEcMFOOLzMfqJqlo3I0MFOzj7klVUWyL2u0MJ5mYvOnq2SlVTymqPOynJ5yVSWyqzymnJ9hVUc1M2IfLKAmMJ4t4bPGVTSvMKVtMKZtq2ylMPOhqJ4tMfB8pvOxnJHtF2mQcTqypvOuqKZtHzuynJ5bMKAmMJ4tqJ5xVRuyp3AyovOmL2u3MKVhVREyoz4tMTyyVT5yqJHt4bPrH3IjMKWlo3I0MrXNaPOcnUWypvOOoasQcTk0MFOeo25hqTHtMTyyVSWcL2u0MKVtnJ4tF2Smp2IfVT5cL2u0VZB8LzIlrzI1M2IhYvOOqJLtMTIgVSOupTyypvO3j6ElMFOgnKDtnJulVUqiopB2M2kcL2ttMTyyVRmQcUWgLzIfLKA0qJ5aVTSgVRWiMTIhVUMypaWcozqypaDtq29lMTIhYvORo2AbVTyhVTEypvODpzS4nKZt4bPGVTEuVUAwnTkip3AyovOmnJAbVTEcMFOFnJAbqTIlVTEyoFOPqJ5xMKAuqJMmnJAbqUAuoKDtMfB8pvOToUIap2ywnTIlqJ5aVTShVBXNxlOcp3DtMTIlVSMipaAwnTkuMlOuoJWcqTyiozyypaDfVUqiopB2M2kcL2ttj7kvMKWuoJWcqTyiozyypaDhVREuLzIcVTSlM3IgMJ50nJIlqTIhVTEcMFOFnJAbqTIlVTSvMKVtq2IhnJqypvOgnKDtGZBxpz0fVUAiozEypz4tqzyyoT1ynUVtoJy0VTIcozIgVTMfj7kmp2yaMJ4tDJWfLKIzVTEypvOToZB8M2HhVRkuqKDtE2ImMKE6M2IvMKVtopB8p3AyovOToUIapz91qTIhVTIcozHt4bPrp2ywnTIlMFjtM2IipzEhMKEyVUIhMPOzoZB8p3AcM2HtDJW3nJAeoUIhMlOxMKZtEzk1M3MypzgynUWmVTqyq8BxnUWfMJymqTIh4bPpYvORLJ1cqPOxpfBxozq0VUAcL2ttMTyyVSWiqKEyVTEypvOYoZBxM2IlVT5cL2u0VTSfplQvtW5ynJ5xMKI0nJptqz9lraIap3sQiUWxnJsvtWjtLKIzYPOmolOxLKZtE2IlnJAbqP4tETSmVTSfoTIlMTyhM3Ztq8BxpzHtMTyyVSMipzS1p3AyqUc1ozptM2I3MKAyovjtMTSgnKDtMTyyVSCQiTE1oJMfnJIaqJ5aVTgcpUO0Yt==

ETyyVRShq8BxoUEyVTEypvOYoZBxM2IlVTuuqUEyovOxMJ0tE2IlnJAbqPOynJ5yVTIcM2IhMFOJLKWcLJ50MFOynJ5ypvOGj7kxqJ1zoTyyM3IhMlO2o3WaMJkyM3DfVTEcMFOmnJHtIzSlnJShqTHt4bPrEBXNaPOaMJ5uoz50VTuuqUEyov4tETyyp2Htp2yynUDtq2yyVTMioTq0VTS1pmbtETylMJg0VT5uL2ttMTIgVSA0LKW0VTqcozqyVTImVUqyp2IhqTkcL2ttq2IcqTIlVZB2p3EfnJAbVTSfplObMKI0MFOhLJAbVSCQiTEyovjtq2IcqTIlVUqyMlO2o24tHfB8p3AyoUAbMJygVUIhMPOBLKIbMJygYvOGL2uiovObMKI0MFO3nKWxVTyhVTEyovOBLJAbqUWuozEmqUIhMTIhVUAiVTqyMzkiM2IhYPOuoTkypzEcozqmVTuuqPOxnJImMKVtDz9aMJ4tMJyhMFOmL2ufMJAbqTIlMFOYLKOurzy0j6E0YvOGj7kxj7MmqTkcL2ttIUWyLaIlVTquLzIfqPOmnJAbVTEcMFOFo3I0MFOxLJ5hYvOKMKVtMKE3LKZtoJIbpvOuoUZtMUWynFOYnJkioJI0MKVtFZB2nTHtMKWlMJywnUDtnTS0VBXNxlOxLKZtp2yhMPOxnJHtF3Ilrv0tqJ5xVR1cqUEyoUA0pzIwn2IhMzmQiTqyYPOxLKWzVTEuoz4tozSwnPOBo3WxMJ4tLJWxpzIbMJ4tXBXNax5ipzEup3GvtWjcYvOOoTkypzEcozqmVTqynUDtMKZtozywnUDtq2yyVTuyqKEyVTEyovOFnTIcovObo2AbYPOmo25xMKWhVTyhVTIcozIgVRWiM2IhVUIgVTEyovOALJyhrzIlVSA0LJE0n2Ilov4tEzk1M3cyqJqyYPOxnJHtp2Abq2IlMKVtp2yhMPO1ozDtq2IhnJqypvOmqTIcoPOmqTIcM2IhYPOgj7kmp2IhVUqynKEypvOhLJAbVSWbMJyhnTImp2IhVTMfnJIaMJ4tXBXNayCQiTEup3GvtWjcYvOGo2WuoTDtp2yyVTEcMFNmZQD4VR1yqTIlVRwQgzuyVZB8LzIlVR5ipz1uoT51oTjtMKWlMJywnUDtnTSvMJ4fVTiQgz5hMJ4tp2yyVTEcpzIeqPOuqJLtGz9lMTg1paZtMJyhp2Abq2Ihn2IhVPucovOxMKVtE3WuMzyeVTEcMFOapfB8ovOaMKA0pzywnTIfqTIhVRkcozyyovxh

FJ5mM2ImLJ10VPO3j6ElMFOgnKDtMTyyp2IlVSMupzyuoaEyVUqyp2IhqTkcL2ttq2IcqTIlVUCQiTEfnJAbVUIhMPO3MJy0MKVtq2ImqTkcL2ttLJkmVTuyqKEyVTqyMzkiM2IhVUqipzEyov4tETSvMJxtM3WcMzMyovOxnJHtF2mQcTqypvOHMJyfMFO2o24tIzSlnJShqTIhVTS1MvjtMTyyVTWypzIcqUZtnJ4tMTIlVRMlLJ5eMaIlqTIlVRMfqJqfj6EloJgioJ1cp3Aco24tMTymn3I0nJIlqPO3o3WxMJ4tq2SlMJ4hVR5uL2ttDJ5aLJWyovOxMKVtDJ53j6EfqTHtq8B8pzEyVTEcMKAyVBXNaxGvtWjgIzSlnJShqTHtMTyyVRmQcUWgLzIfLKA0qJ5aVUWyMUI6nJIlMJ46VSqynJjtnJ0tnTImp2ymL2uyovOHMJyfVUqynKEypvQQgaA0oTywnPO1ozDtnJ0tpzuynJ5fLJ5xYKOzj6EfrzymL2uyovOHMJyfVTwQgzuypvOaMJMfo2qyovO3j7klMTHhVRSfoTIlMTyhM3Ztq8B8pzEyVTEuplOxnJHtDJyloTyhMKZtLKIwnPOgMJulVSAjpzy0VTgip3Eyov4tJaIxMJ0tnZBxqUEyovO3nJIxMKVtoJIbpvOToZB8M2HtLKIzVZBxoUEypzHfVT5ipzE3MKA0oTywnTHtDJWzoUIapz91qTIhVUIgM2IfMJy0MKDtq2IlMTIhVT3QiUAmMJ4hVREcMKAyVUMypzkuqJMyovOFnJAbqUIhMlOToZB2paAbMJygYPOVo2AbnTIcoFO1ozDtI2yyp2WuMTIhYvOWovOlMJE1rzyypaEyoFOIoJMuozptq2ylMPQQiTWypvOxnJImMFOuqJAbVTuyqKEyVT5iL2ttM2ImqTSlqTI0Yt==

SÜDUMFLIEGUNG HEUTE

So wird die Südumfliegung heute geflogen (Grafik, rote Linien): Nach dem idealen Flugroutenverlauf starten die Jets bei Westwind in eine scharfen Kurve in südwestlicher Richtung. In einem Bogen fliegen sie südlich um Rüsselsheim herum, Richtung Kreis Groß-Gerau und drehen etwa bei Astheim/Trebur nach Nordwesten ab. Doch hier spaltet sich die Route: Ein Teil der Jets fliegt den Rhein hoch und damit auch über Mainzer und Wiesbadener Stadtteile. Ein anderer Ast verläuft weiter durch Rheinhessen. Durch die Südumfliegung sollte vermieden werden, dass startende Flugzeuge geradeaus über Rüsselsheim, Flörsheim und Raunheim fliegen; Städte die schon durch Anflüge stark belastet sind.

H8B8MUIgMzkcMJq1ozptnTS0VTIcozHtoTShM2HtIz9lM2ImL2ucL2u0MD==

ETyyVSCQiTE1oJMfnJIaqJ5aVTuuqPOynJ5yVTkuozqyVSMipzqyp2AbnJAbqTHhVSAcMFO3qKWxMFNlZQRkVUc1p2SgoJIhVT1cqPOxMKVtGz9lMUqyp3DgGTShMTIvLJuhVTyhVRWyqUWcMJVtM2Iho21gMJ4hVSqynUDtMTIlVSqcozDtLKImVSqyp3EyovjtMzkcMJqyovOxnJHtFzI0plO2o24tMTIhVSOupzSfoTIfLzSbozIhVTEyplOToUIanTSzMJ5mVT5uL2ttMTIgVSA0LKW0VTIcozIhVUqynKEyovOPo2qyovOhLJAbVSCQiTE3MKA0MJ4t4bPGVTEunTIlVTEypvOBLJ1yYvORnJHtnTI1qTyaMFOFo3I0MJ5zj7kbpaIhMlO3qKWxMFOfMKE6qTkcL2ttnJ4tJaImLJ1gMJ5upzWynKDtoJy0VTEypvOToUIaoZBxpz1eo21gnKAmnJ9hVTS1plNkZlOgj7MaoTywnTIhVSMupzyuoaEyovOaMKsQcTufqP4tFTyhqTIlM3W1ozD6VSsQiUWxMFOgLJ4tozSwnPOxMJ0tH3EupaDtMJyhMzSwnPOmqUIlVTqypzSxMJS1plOzoTyyM2IhYPO3j7klMTIhVSA0j6ExqTHtq2yyVSYQiUAmMJkmnTIcoFjtEzmQgaWmnTIcoFO1ozDtHzS1ozuynJ0tLzIfLKA0MKDhVREiL2ttMTyyp2HtLzIeo21gMJ4tp2Abo24tLzIcVTEyovOZLJ5xMJShMzmQiTqyovOvMJxtG3A0q2yhMPO6nJIgoTywnPO2nJIfVRmQcUWgVTS1MvOxnJHtGpB8qUcyYt==

ZwNkZlObLKE0MFOxMKVtIzIlq2SfqUIhM3AaMKWcL2u0p2uiMvOcovOYLKAmMJjtMTyyVSCQiTE1oJMfnJIaqJ5aVTyhVTIcozIgVTIlp3EyovOIpaEynJjtMfB8pvOlMJAbqUA3nJElnJptMKWeoZBxpaDhVSAcMFOej7MhozHtqz9hVTEypvOYLKOurzy0j6E0VT5cL2u0VTEuplOfMJymqTIhYPO3LKZtoJShVT1cqPOcnUVtMJyaMJ50oTywnPO2o3WbLKE0MFjtp28tMTSmVRSlM3IgMJ50YvORMKAbLJkvVTqyLzHtMKZtLKIwnPOeMJyhMJ4tE3W1ozDtMfB8pvOxnJHtozI1MFOZj6EloJWyoTSmqUIhMlOxMKVtGJIhp2AbMJ4fVTEcMFO1oaEypvOxMKVtHz91qTHtq29bozIhYvNtZwNkAlObLKE0MFOxLKZtDaIhMTImqzIlq2SfqUIhM3AaMKWcL2u0VTEuplOIpaEynJjtLKIzM2Ibo2WyovO1ozDtraIlj7kwnlOhLJAbVRgup3AyoPQQiTWypaqcMKAyov4=

E2IeoTSaqPObLKE0MJ4tM2IaMJ4tMTyyVSCQiTE1oJMfnJIaqJ5aVTSwnUDtE2IgMJyhMTIhVUIhMPOGqZBxMUEyYvOWovOVMKAmMJ4tq2SlMJ4tMTSmVSElMJW1pvjtGzS1nTIcoFO1ozDtE3Wij58gE2IlLKHfVTyhVSWbMJyhoTShMP1DMzSfrvOBLJAeMJ5bMJygYPOBnJIlp3EynJ4fVRmQgaW6q2IcoTIlYPOCLzIlYH9foFO1ozDtF2kynJ4gI2yhqTIlozuynJ0hVRucoac1VTguoJIhVT5iL2ttqzyypvODpzy2LKEeoZBxM2IlVTS1plOFnTIcozkuozDgHTMuoUbtqJ5xVRuyp3Ayov4tGJShVUqcpzDtp2IbMJ4fVT9vVUAcMFOdMKE6qPOypz5yqKDtnJ4tMTyyVSWyqzymnJ9hVTqynTIhYvORLJ5hVUAcMJu0VT1uovOmnJAbVTyhVRkynKO6nJpfVUMipvOxMJ0tDaIhMTImqzIlq2SfqUIhM3AaMKWcL2u0YPO3nJIxMKVh

USA fordern von Europäern Ausstieg aus Iran-Abkommen

Previous article

A380: Warum der Riese sterben muss

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

More in Politik