Politik

Julia Klöckner will „Bauern nicht einfach abstempeln“

0

Die CDU-Politikerin Julia Klöckner ist seit knapp einem Jahr Ministerin. Derzeit hat sie in Berlin starken Gegenwind. Wir haben mit ihr über Tierwohl und Lobbyismus gesprochen.

Jetzt teilen:

GHSWGybtYFOBo2AbVT5cL2u0VTquoabtMJyhVRcunUVtnJ0tDJ10YPO3MJu0VRW1ozEyp2kuozE3nKW0p2AbLJM0p21cozymqTIlnJ4tFaIfnJRtF2mQgzAeozIlVPuQESHcVTyhVRWypzkcovOgj6EwnUEcMlOKnJ5xVTIhqTqyM2IhYvOKnKVtp3OlLJAbMJ4toJy0VTEypvN0Av1Xj6EbpzyaMJ4tj7kvMKVtIz9lq8B8pzMyYPOmnJHtqzIlqUWyqTHtMJyhp2IcqTyaVTEcMFOPMJkuozqyVTEypvOPLKIypz4h

CTV+EaWuqFOYoZB2L2ghMKVfVSAcMFOmnJ5xVTWuoTDtMJyhVRcunUVtnJ0tDJ10YvOGL2uiovOxMJ4tI2IwnUAyoPOhLJAbVRWypzkcovOvMKWyqKD/CP9vCwkvpvNiCt0XXTkuL2u0XFOWL2ttoTIcqTHtMJyhMKZtMTIlVTyhqTIlMKAmLJ50MKA0MJ4tGJyhnKA0MKWcMJ4fVTEuplOZMJWyoaAgnJ5cp3Eypzy1oF4tFTyypvOaMJu0VTImVUIgVUIhp2IlVTSfoTIlVRqlqJ5xoTSaMJ4fVUIgVTEyovOPo2EyovO1ozDtMTyyVRkyLzIhp21cqUEyoPjtqJ0tMTIhVSquoTDfVTEcMFOOpaEyoaMcMJkzLJk0YPOxLKZtITyypaqinTjfVUIgVTmQcT5xoTywnTHtHfBxqJ1yYt==

CTV+GJy0VT3QcTAbqTyaMJ4tFJ50MKWyp3AyoaMypaElMKE1ozqyovOcoFOVnJ50MKWapaIhMP4tI2SmVUAuM2IhVSAcMFO6qFOJo3W3j7klMzIhYPOGnJHtp2IcMJ4tnJ0tE3W1ozEyVT51pvOOM3WupzkiLzW5nKA0nJ4/CP9vCwkvpvNiCt0XETIgVRSfoTqyoJIcoaqinTjtLzyhVTywnPO2MKWjMzkcL2u0MKDfVTgynJ5ypvOWoaEypzImp2IhM3W1pUOyYvOZLJ5xq2ylqTHtp2yhMPO2MKWmqZBxozEfnJAbMKW3MJymMFOhnJAbqPOaoZB8L2gfnJAbVZB8LzIlVT1ynJ5yVRIhqUAwnTIcMUIhMljtMTSmplOcL2ttLzyyozIhp2Abj6ExoTywnTHtGzIiozyeo3Eyoz9cMTHtqzIlLz90MJ4tnTSvMFOiMTIlVTEyovOSnJ5mLKE6VTEyplOIozglLKI0qzIlozywnUEypaZtE2k5pTuip2S0VTWyp2AbpfBxozgyovO3MKWxMF4tEKZtnKA0VTSvMKVtoz90q2IhMTyaYvOWoFQQaTWlnJqyovOcp3DtnzIxMKVfVTEypvOWoaEypzImp2IhVUMypaElnKE0YPOZo2WvrJymqPQvtWZtqz9hVSIgq2IfqTSeqTy2nKA0MJ4tLzymVTucovO6qFOnMJy0qJ5ap3MypzkyM2Ilov4tETyyVRWuqJIlovOuLzIlVT1cqPOcnUWyovOOozkcMJqyovOmo2MipaDtnJ4tMTIlVZBJMzMyoaEfnJAbn2IcqPOuLac1p3EyoKOyoT4fVT1uMlO6q2SlVTShM2ImLJq0VUAynJ4fVTymqPOuLzIlVT5cL2u0VTMunKVh

CTV+E2SvVTImVTS1L2ttDzImL2u3MKWxMJ4tMTIlVRWuqJIlovO3MJqyovOxMKZtITyypaqinTkfLJWyoUZtMfB8pvOGL2u3MJyhMJMfMJymL2t/VREuplOcp3DtMT9wnPOzpzIcq2yfoTyaYwjiLw48LaVtYm4APyqypvOgnKDtMTIgVUA0LJS0oTywnTIhVSAcMJqyoPOzj7klVT1ynUVtITyypaqinTjtq2IlLzIhVUIhMPOynJ5yovOJMKWeLKIzp3MipaEynJjtnTSvMJ4tq2yfoPjtoKImplO2MKWjMzkcL2u0MJ5xMFOYpzy0MKWcMJ4tMJyhnTSfqTIhYPOxnJHtj7kvMKWjpfB8MaDtq2IlMTIhYvOKnJHtLzIcoFOPnJ9mnJIaMJjtn2ShovOuLzIlVTgynJ5ypvO2MKWjMzkcL2u0MKDtq2IlMTIhYPOvMJxtnZB2nTIlMJ4tH3EuozEupzEmVT1cqUc1oJSwnTIhYvOJMKWjMzkcL2u0MKDtnKA0VT1uovO6qKVtEJyhnTSfqUIhMlOxMKZtM2ImMKE6oTywnTIhVSA0LJ5xLKWxpl4tHTSlLJkfMJjtp2I0rzHtnJAbVT1cL2ttMfB8pvOynJ5yVTqyoJIcoaAuoJHtMKIlo3QQcTymL2uyVSWyM2k1ozptMfB8pvOgMJulVSEcMKW3o2ufVTIcov4=

CTV+ITS0p8BxL2ufnJAbVUqcpzDtMKZtoJy0VRybpzIgVT5yqJIhVSEcMKW3o2ufp2yyM2IfVT5iL2ttqJ7QiTWypaAcL2u0oTywnTIlVTShVTEypvOToTIcp2AbqTuyn2HfVUc1oJSfVTqlo8BsMFORnKAwo3IhqTIlVTIcovOynJqyozImVSA5p3EyoFOuqJLtMTIhVSqyMlOvpzyhM2IhYwjiLw48LaVtYm4APxygVRqyM2IhqTIcoP4tEJyhVUMypaElLKIyoaA3j7klMTyaMKZfVUMypzmQcUAmoTywnTImVUA0LJS0oTywnTImVRgyoz56MJywnTIhVTqcLaDtMTIgVSMypzWlLKIwnTIlVTIhMTkcL2ttqzIlLzyhMTkcL2uyVR9lnJIhqTyypaIhMl4tETIhovOxMKVtHUWynKZtp2SaqPOhnJAbqUZtLKImVZB8LzIlVTEuplOHnJIlq29boP4tI2IlVTSvMKVtoJy0VBXNaz1ynUVtITyypaqinTmvtWjtq2ylLaDfVT11p3Ztqz9gVSA0LJS0VTEyMzyhnJIlqTHtnZB2nTIlMFOGqTShMTSlMUZtMJyhnTSfqTIhYvOPMJqcoz5yovO3MKWxMJ4tq2ylVT1cqPOGL2u3MJyhMJMfMJymL2tfVTEuoz4tMz9fM2IhVRqyMzmQiTqyoPO1ozDtHzyhMP4=

CTV+EKZtM2yvqPOTo3WxMKW1ozqyowbtGJSwnUDtMKZtMT9wnPQQcTuhoTywnPO3nJHtLzIcVTEyovOSnJIlovQvtWZtMT9lqPO3nKWxVUc3nKAwnTIhVRMlMJyfLJ5xnTSfqUIhMljtDz9xMJ5bLJk0qJ5aYPOYj6EznJqbLJk0qJ5aVUIhqTIlp2AbnJIxMJ4fVUquplOmnJAbVTWyrzSboUDtoJSwnUDhCP9vCwkvpvNiCt0XDzIcVTIcozIlVRuuoUE1ozqmn2IhoacynJAboaIhMlO3nJHtLzIcoFOSnFOxj7klMzIhVSAcMFOmL2uiovO3MKWvMJ4fVUqyoz4tH2yyVT51pvOxMJ4tM2ImMKE6oTywnTIhVR1cozEyp3EmqTShMTSlMPOynJ5bLJk0MJ4hVR1ynJ4tDJ5mpUW1L2ttnKA0VTwQgzuypv4tETSmVSEcMKW3o2ufp2yyM2IfVUAioTjtoJy0VTIcozIgVRWfnJAeVTuyoTMyovO6qFOypzgyoz5yovjtq28tnZB2nTIlMFOGqTShMTSlMUZtMJyhM2IbLJk0MJ4tq2IlMTIhYPO3nJHtLzIcoFOPnJ9mnJIaMJjhVREyp2uuoTVtozIboJIhVUqcpvOvMJygVSAwnUqynJ4tMTyyVTqyp2SgqTHtGTIvMJ5mp3Ouoz5yYPOhnJAbqPOhqKVtMTyyVRuuoUE1ozptnJ0tH3EuoTjtnJ4tMTIhVRWfnJAeYvOSplOaMJu0VUIgVTEcMFOTMKWeMJkuqJM6qJAbqPjtq2IfL2uyplOTqKE0MKVtMTyyVSEcMKWyVTWyn29goJIhYPO3nJHtqzyyoPODoTS0rvOmnJHtnTSvMJ4fVUqyoTAbMFOPMKAwnZBxMaEcM3IhM3Agj7MaoTywnTgynKEyovjtMTyyVRSlqPOxMKVtH2AboTSwnUE1ozpfVTEyovOHpzShp3OipaDh

CTV+ETyyVRqlj7khMJ4tn3WcqTymnJIlMJ46VRWynFOynJ5yoFNkZGNtF2yfolOmL2u3MKWyovOGL2u3MJyhVUsQcTAbp3DtnJ4tMTIlVTIlp3EyovOGqUIzMFOxMKZtITyypaqinTkfLJWyoUZtMTIlVSOfLKE6VUMiovNjYQp1VTS1MvNjYQxtHKIuMUWuqT1yqTIlYvORMKVtJaI3LJAbplOyoaEmpUYQcTAbMFOynJ5yoFOuqJMaMJgfLKOjqTIhVSOcracun2SlqT9hYwjiLw48LaVtYm4APxyhVTEypvOypaA0MJ4tH3E1MzHtoKImplOyplNlZPODpz96MJ50VT1ynUVtHTkuqUbtM2IvMJ4fVTyhVTEypvO6q2IcqTIhVUIhMPOxpzy0qTIhVSA0qJMyVT1ynUVhVSAwnT9hVTEcMFOypaA0MFOGqUIzMFOvMJEyqKEyqPOzj7klVTEyovOZLJ5xq2ylqPOcovOxMKVtHUWurTymBvOXMJEyplOzj7khMaEyVSAwnUqynJ4toKImplOlLKImVTS1plOxMJ0tH3EuoTjhVREuplOeo3A0MKDtoJIbpvOUMJkxYPOxLKZtMTIlVSMypzWlLKIwnTIlVTWypzIcqPOmMJyhVT11p3ZfVTShVTEypvOZLJEyoaEbMJgyVUc1VUcunTkyov4=

CTV+ETyyVR3QgzqfnJAbn2IcqPO6qKVtLzI0j6E1LaIhM3Afo3AyovOTMKWeMJkeLKA0pzS0nJ9hVUq1pzEyVUIgVUc3MJxtFzSbpzHtqzIloZBxozqypaDhVRymqPOxLKZtozywnUDtMJyhVSc1pfB8L2g3MJywnTIhVUMipvOxMKVtDzS1MKWhoT9vLax/CP9vCwkvpvNiCt0XETI1qUAwnTIlVRW1ozEyp3EuMlO1ozDtDaIhMTImpzS0VTuuLzIhVUc1p2SgoJIhVTEcMFOJMKWmL2ucMJW1ozptLzImL2ufo3AmMJ4hVRWyM3YQiT5xqJ5aBvOJMKWvpzS1L2uypvOgj7MaMJ4tn2IcovOGL2u3MJyhMJMfMJymL2ttoJy0VRIvMKWaMKW1L2tto2EypvOaMJygpTM0MKZtH2Abq2IcozIzoTIcp2AbVUc1pvOIoaEypzElj7kwn3IhMlOxMKVtFT9loJ9hLzyfMUIhMl4tETSmVSOlo2WfMJ06VRWcp2uypvO3LKVtMTSmVR5upzgip2IgnKE0MJjtFKAiMzk1pzShVUc1pvOJo2kfozSln29mMFOho2AbVT5cL2u0VUc1M2IfLKAmMJ4hVREuplObLJWyVTywnPOcovOOozqlnJMzVTqyoz9goJIhVUIhMPOzj7MlMTIlMFO6qJEyoFOxnJHtDzIlMJy0p3EyoTk1ozptqz9hVR5upzgip2IgLKAeMJ4hVR51ovOmnJ5xVTygVSAcoz5yVTEyplOHnJIlp2AbqKE6MKZtH2SwnTg1ozEyp2AbqJk1ozqyovOzj7klVRkuozE3nKW0MFOzj7klVTEcMFOOoaqyozE1ozptoz90q2IhMTyaYvORnJHtraqynJeQcTulnJqyVZBpLzIlM2ShM3A6MJy0VUqcpzDtMTS6qFOaMJ51qUc0YvORLJ5uL2ttq2ylMPOyplOeMJyhMFOTpzymqUMypzmQcT5aMKW1ozptoJIbpvOaMJWyov4=

CTV+EJyhVUqynKEypzIlVRglnKEcn3O1ozg0VTymqPOynJ5yVUc1VTkup2AbMFOnqJAeMKVgHzIxqJg0nJ9hp3A0pzS0MJqcMFOcovOTMKW0nJqjpz9xqJg0MJ4hCP9vCwkvpvNiCt0XIJ1zpzSaMJ4trzIcM2IhBvN5BFODpz96MJ50VTEypvOPMJMlLJq0MJ4tp2SaMJ4fVTEuplOKnJAbqTyap3EyVTWynJ0tEKAmMJ4tp2IcYPOxLKAmVTImVUAwnT1yL2g0YvORLJ5hBvOSplOmo2kfVTqyp3IhMPOmMJyhYvOKnKVtopB8p3AyovOvMJyxMKZtnTyhLzIeo21gMJ4hVSqyoz4toJShVTqyp2I0rzkcL2ttMzImqTkyM2IhVUqioTkyYPN1ZPODpz96MJ50VSc1L2gypvOgqKAmVZB8LzIlLJkfVUWuqKZfVTEuoz4tnTS0VT1uovOxnJHtHzIwnT51ozpto2uhMFOxMJ4tIzIlLaWuqJAbMKVtM2IgLJAbqP4tFJAbVT3QgzAbqTHfVTEup3ZtMTyyVSOlo2E1n3EyVTqyp8B8ozEypvO3MKWxMJ4fVTE1pzAbVRyhoz92LKEco24tqJ5xVRMipaAwnUIhMl4tEJyhVRWynKAjnJIfBvOGnJHtn8B2oz5yovOaMKAyqUcfnJAbVTIvMJ4tozywnUDtMzImqUAwnUWynJWyovjtq2yyVUMcMJjtq2IhnJqypvOTMKE0VTygVRglMKOjMJjtp2IcovOmo2kfYPOxLFOaMJu0VTImVUIgVRgioaAcp3EyoabtqJ5xVRuuoUEvLKWeMJy0VUIhMPOyLzIhVTEyovOUMKAwnT1uL2fhVR1cqPOxMJ0tGJS4YIW1Lz5ypv1WoaA0nKE1qPObLJWyovO3nKVtnzIxo2AbVTIcozHtGJI0nT9xMFOyoaE3nJAeMJk0YPOxLKAmVTEypvOYpzIjpTIfVTWynJ0tDzSwn2IhVUMcMJjtq2IhnJqypvOTMKE0VTS1Mz5coJ10YPOuLzIlVTqyozS1p28tp2AboJIwn3Dtq2yyVZB8LzkcL2thVSqcpvOmnJ5xVT1cqPOTo3WmL2u1ozqmpUWinzIeqTIhVTS1L2ttMTSvMJxfVTS1plOxMKVtJaIwn2IlpfB8LzHtMJyhMJ4tn2Sfo3WcMJ7QcUWgMKWyovOnqJAeMKVtnTIlraImqTIfoTIhYvORnJImMFOSpzqyLz5cp3AyVTguoz4toJShVT5uqZB8pzkcL2ttozywnUDtoJy0VTIcozIgVUA0LKWlMJ4tE2ImMKE6VUMipaqyM25ynT1yov4=

CTV+I2SlqJ0tn2IcozHtJaIwn2Ilp3EyqJIlVToQiUVtGTygo25uMTHtq2yyVTyhVTShMTIlMJ4tGZBxozEypz4to2EypvOynJ5yVRSgpTIfn2IhoacynJAboaIhMlOzj7klVSc1L2gypvjtEzI0qPO1ozDtH2Sfrw88Y2V+CTWlVP8+QDeQaTWypvOynJ5yVSA0MKIypvOypaWynJAbMJ4tH2yyVT5cL2u0VTS1qT9gLKEcp2AbVTIcozHtLzImp2IlMFOSpz7QcTulqJ5aYvOOLzIlVT1cqPOynJ5yoFOaLJ56MJ4tGJUQa25unT1yozYQiT5xMJjfVUqcMFO3nKVtMKZtoJy0VTEypvOFMJE1n3Eco25mYFO1ozDtFJ5ho3MuqTyioaAmqUWuqTIanJHtoJSwnTIhYvOIozDtraIlVUAiM2IhLJ5hqTIhVRSgpTIfVToQiUVtJaIwn2IlYPOTMKE0VUIhMPOGLJk6BvOGMJkvp3DtMTyyVSMypzWlLKIwnTIlrzIhqUWuoTIhVUAcozDtMTS2o24tLJWaMKYQiTAeqPjtq2IcoPOmnJHtM2SlVT5cL2u0VToQiUVtF2kupzuynKDtp29lM3DfVTqypzSxMFO3MJ5hVTSfoTHtMUWynFOTLKWvMJ4tM2kynJAbrzIcqTyaVTS1MvOynJ5yoFODpz9xqJg0VTkyqJAbqTIhYvOSnJ5yVRSgpTIfYPOxnJHtLJkfMFOxpzIcVRMupzWyovOcoFOGqUWuj59yoaMypzgynUVtLJ56MJyaqPjtp29lM3DtLKIwnPOzj7klVSMypaqcpaW1ozphVZBpLaWcM2IhplOcp3DtMTSmVTMlLJ56j7MmnKAwnTHtGaI0pzymL29lMF1GrKA0MJ0tMKE3LKZtLJ5xMKWmVTSfplOxnJHtDJ1jMJjhVR1cpvOcp3DtMJyhMFOYMJ5hrzIcL2uhqJ5aVUqcL2u0nJpfVTEcMFOxMJ0tIzIlLaWuqJAbMKVtLKIzVTIcozIhVRWfnJAeVTIcozHtLzImp2IlMFOCpzyyoaEcMKW1ozptM2yvqP4=

Zurück zur Präsenzpflicht

Previous article

„Moguntia“ ist beliebtester Redner

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

More in Politik