Politik

Mehr Urteile wegen Hass-Kriminalität im Netz

0

Im Internet wird gehetzt und diffamiert. Vieles davon ist strafbar. Doch lange Zeit war das für Hessens Justiz kaum ein Thema.

Jetzt teilen:

I0ySH0WOERIBVP0tFTSmplO1ozDtFTI0rzHtnJ0tFJ50MKWhMKD6VREcMFOXqKA0nKbtnJ4tFTImp2IhVT5coJ10VUAcL2ttLJkfopBxnTkcL2ttMTyyp2ImVSEbMJ1uplOuov4tEJyhMFOynJ56nJqyVSMypaIlqTIcoUIhMlObLKE0MFOyplOxMKAbLJkvVQVjZGHtM2IaMJWyov4tZwNkAvO3LKWyovOyplOmL2uiovO6MJuhYPOcoFO2MKWaLJ5aMJ5yovOXLJulVTygoJIlnTyhVUc3j7MfMvOIpaEynJkyYvORMJ1aMJqyofB8LzIlVUqupvOxnJHtJzSboPOxMKVtLzIeLJ5hqPOaMKqipzEyozIhVSMipzoQcTkfMFOmqTI0plOuqJLtj6EbozkcL2uyoFOBnKMyLKHhVQVjZGHtq3IlMTHtq2IaMJ4t4bPrFTSmp2glnJ1cozSfnKGQcUGvtWjtZwVlVR1uoPOOoacynJqyVTIlp3EuqUEyqPjtnJ0tFzSbpvOxLKWuqJLtZwHmVR1uoP4tFJ0tqzIlM2ShM2IhMJ4tFzSbpvOmL2ufnJKQa2kcL2ttq3IlMTIhVTEypzSlqTyaMFORMJkcn3EyVQVjAPOALJjtLJ5aMKcynJq0YvORnJHtExEDVTygVRkuozE0LJptnTS0qTHtMTyyVUA0pzSzpzIwnUEfnJAbMFOJMKWzo2kaqJ5aVUMiovOVLKAmpzIxMJ4tnJ4tMJyhMKVtDJ5zpzSaMFO0nTIgLKEcp2yypaDhVREcMFOOoaE3o3W0MJ4fVTEcMFOVMKAmMJ5mVRyhozIhoJyhnKA0MKVtHTI0MKVtDzI1qTttXRARIFxtnzI0raDtM2IaMJWyovObLKDfVTkcMJqyovOxnJImMKVtJzIcqUIhMlO2o3Vh

EUIlL2ttGJIcoaIhM3AzpzIcnTIcqPNt4bProz9wnPOaMJEyL2g04bPp

FTS0MFOGpTIyL2ttnTIcj590VTImVT5yqJEyqKEmL2tfVUqyoz4tnzIgLJ5xVTygVRyhqTIlozI0VTuyqUc0YvOVLKEyVSAjMJIwnPOcp3DtMfB8pvOxnJHtFaImqTy6VTIcovOmL2u3nJIlnJqyplOHMKWlLJyhYvOGnJHtoKImplOvMKIlqTIcoTIhYPO3olOxnJHtGJIcoaIhM3AzpzIcnTIcqPOuqJMbj7MlqPO1ozDtMTyyVUA0pzSzLzSlMFOJo2kep3MypzuyqUc1ozptLzIanJ5hqP4tEUIlL2ttMTyyVR1ynJ51ozqmMaWynJuynKDt4bProz9wnPOaMJEyL2g04bPpVUqupzIhVT5uL2ttj5kvMKW6MKIaqJ5aVTEypvOGqTSuqUAuoaquoUEmL2uuMaDtMTyyVRS1MaW1MzHtMJyhMKZtDJMRYH1cqTqfnJIxpl4tETIlVUW1p3AfLJ5xMTI1qUAwnTHtDKW6qPOuqKZtI2yyp2WuMTIhVTuuqUEyVTS1MvOmMJyhMKVtEzSwMJWio2fgH2IcqTHtG2MznKccMKWyYPOGo2kxLKEyovO1ozDtn8B2paOypzkcL2ttMzy0qTHtGpBxoz5ypvOuqJMaMJMipzEypaDfVUAcL2ttLzIcVTyboFO6qFOgMJkxMJ46VSccMJjtp2IcVBXNayMipzWypzIcqUIhMlO6qFOxMJ4tDzk1qTWuMPjtMTIlVTWuoTDtn29goKDfVSAwnUI0rvOxMKVtDzI2j7Mfn2IlqJ5a4bPpYvORMKVtDJMRVZB8LaWcM2IhplOanJ5aVTEuplO6qFO3MJy0BvOGnJHtnTS0VTEyovOALJ5hVTS1plOxMKVtHTSlqTIcVTS1p2qyp2AboT9mp2IhYt==

ETSmVRkuozEaMKWcL2u0VRMlLJ5eMaIlqPO3nJIxMKW1oFOypzgfj6ElqTHtqz9lVUqyozyaMJ4tI29wnTIhVTEcMFOGpTIlpaIhMlOynJ5yplOTLJAyLz9inl1Yo250o3ZtMfB8pvOlMJAbqTIhpmbtETIlVR51qUcypvObLKE0MFOynJ5yovOJo3WzLJkfVTyhVRElMKAxMJ4fVUqiVQHjVRSmrJkvMKqypzWypvODo2kcrzymqTIhVTS0qTSwn2yypaDtnTS0qTIhYPOgnKDtMTIhVSqipaEyovOeo21gMJ50nJIlqQbt4bPrI2Smp2IlVT1upaAwnPjtF27QiUOjMJjtMaWynFO1ozDtMTShovOynJ5yVRIcozuynKDtGJyfnKGQcUWjo2kcrzymqTIhVFORLJ5hVTymqPOmL2uhMJkfVSW1nTHuVSIhMPOdMJEyovOypz1cqUEyoUEyovOULKA0VR1ypzgyoUZtLJVtnJ4tMTyyVRuynJ1uqPOmL2ucL2gyov7vtWjtEJyhMKWmMJy0plOmMJyyovOxnJHtH8BxqUcyVTIcozHtraIfj6Emp2yaMFOAMJyhqJ5ap8BxqpBsMKW1ozpfVUIlqTIcoUEyovOxnJHtHzywnUEypv4tDJ5xMKWypaAynKEmVTIlMfB8oTkyVTEypvOYo21gMJ50LKVtMTyyVR1ypzggLJkyVTEypvOVLKAmpzIxMFOcoFOGnJ5hMFOxMKVtEzSwMJWio2fgGaI0raIhM3AvMKA0nJ1gqJ5aMJ4h

ANGST VOR HETZE IM INTERNET

Über die Hälfte der Hessen bekennen sich aus Angst vor Herabwürdigung und Hass im Internet nur noch ungern zu ihrer Meinung: Das ist eines der Ergebnisse einer Befragung von 1200 Menschen. Durch Hass-Botschaften fühlen sich drei Viertel der Befragten eingeschüchtert.

Das Internet wird von den meisten als rechtsfreier Raum wahrgenommen: Die Prediger des Hasses hätten im Internet keine Konsequenzen zu fürchten. Denn der Staat, vor allem die Staatsanwaltschaften, würden zu wenig unternehmen.

F2kupzHtF2ShqTHtrzIcM3EyVUAwnTkcMpBsoTywnPOxLKZtGTShMTqypzywnUDtGTygLaIlMl4tEKZtqzIlqKW0MJyfqTHtMJyhMJ4tZmZgFfBxnUWcM2IhVUc1VTIcozIlVRWyq8BxnUW1ozqmp3ElLJMyVUMiovO6q8B2oTLtGJ9hLKEyov4tEKVtnTS0qTHtMJyhMJ4tHT9fnKccp3EyovO2MKWbj7MboaDfVTEypvOuovOVMJyfnJquLzIhMPNlZQR1VTWynFOynJ5ypvOAMKAmMKWuqUEuL2gyVTqyqZB2qTI0VUqipzEyovO3LKVhVBXNayAioTyxLKWcqZBxqPOgnKDtMJyhMJ0tHT9fnKccp3Eyoz3QgaWxMKYvtWjfVUAiVTEcMFQQaTWypaAwnUWcMaDtp2IcozImVRgioJ1yoaEupaZhVREupaIhqTIlVUA0LJ5xVUc1VTkyp2IhBvQvtW5IozDtMTShovOho2AbVUW1oJuyqJkyovjtq2IhovOgLJ4tLJWaMKA0o2AbMJ4tq2ylMPNbYv4hXFOKnJHtMUIgoFOgqKAmVT1uovOynJqyoaEfnJAbVUAynJ4/4bPpYt==

DzIcVUAynJ5ypvOTLJuhMUIhMlOhLJAbVRuup3ZgF3WcoJyhLJkcqZBxqPOxqKWwnTMipaA0MKDtFTImp2IhplOJMKWzLKAmqJ5ap3AwnUI0rvOcoFOWoaEypz5yqPOlMJqyoT3QcZBsnJptH296nJSfMFOAMJEcMJ4fVTuynpBsqPOyplOcovOxMKVtDJ50q29lqPO2o24tFJ5hMJ5gnJ5cp3EypvODMKEypvOPMKI0nPOuqJLtEaWuM2IhVTEypvOTESNhVSAiLzSfMPOmqUWuMaWyL2u0oTywnPOlMJkyqzShqTHtH2SwnUMypzuuoUEyVTIhqTEyL2g0VUqypzEyovjtq8B8pzEyovOxnJHtH3ElLJM2MKWzo2kaqJ5ap2WynZB2pzEyovOcozMipz1cMKW0Yt==

EJyhVUqynKEypzImVRyhp3ElqJ1yoaDfVT1cqPOxMJ0tFTSmplOcoFOWoaEypz5yqPOuLzqyp3EyoTk0VUqypzEyovOmo2kfYPObLJWyovOxnJHtH2ywnTIlnTIcqUAvMJwQgaWxMJ4toJy0VTEyoFOcoFOXqJkcVUMypzSvp2AbnJIxMKEyovOJMKWzLKAmqJ5ap3AwnUI0rzqyp2I0rvOvMJgioJ1yov4tH2IcqTuypvOanJW0VTImVTWynJ0tIzIlMzSmp3IhM3AmL2u1qUbtMJyhMFOmpTI6nJIfoPOuqKAaMJWcoTEyqTHtEJyhnTIcqQbtEKWgnKE0oTIlYPOxnJHtnJ4tFJ50MKWhMKDgEz9lMJ4tqzIlMTIwn3DtoJy0n29goKIhnKccMKWyov4=

GTIcqTMuMTIhVUc1pvOPMJiQcT1jMaIhMlO2o24tFTSmp3Oip3Ecozqm

DzI1qTttqzIlp2ywnTIlqPjtFTImp2IhplODo2kcrzymqTIhVUAynJIhVTygVSIgM2ShMlOgnKDt4bPrFTSmp2glnJ1cozSfnKGQcUGvtWjtLKImpzIcL2uyozDtM2ImL2u1oUDhVRIlVUWyLJqcMKW0VTEuoJy0VTS1MvOYoTSaMJ4fVSOioTy6MJyxnJIhp3EmqTIfoTIhVTMynTkyVTygVSIgM2ShMlOgnKDtFTS0MFOGpTIyL2ttMTyyVT7QgaEcM2HtH2Ihp2yvnJkcqZBxqP4tETSmVSEbMJ1uVBXNaxuup3AlMJEyohXNaPOmMJxtLzIcVRMipaEvnJkxqJ5ap3MypzShp3EuoUE1ozqyovOuovOxMKVtHT9fnKcynJSeLJEyoJyyVTMyp3EypvOPMKA0LJ5xqTIcoPjtp28tMTIlVR1cozymqTIlYvOIozDtMfB8pvODo2kcrzIcMTyyoaA0p3EyoTkyovOmMJxtp29aLKVtMJyhVBXNaxkynKEzLJEyovOzj7klVTEcMFOPMJiQcT1jMaIhMlO2o24tFTSmp3Oip3Ecozqm4bPpVTIlp3EyoTk0VUqipzEyov4=

GJy0VTygoJIlnTyhVQDfAvOAnJkfnJ9hMJ4tEKIlolOzj7MlMTIlqPOVMKAmMJ4tH3EyoTkyovjtMTyyVUAcL2ttoJy0VTEypvOPMJiQcT1jMaIhMlO2o24tFTS0MFOGpTIyL2ttLzImL2wQcTM0nJqyov4tETSlqJ50MKVtnKA0VTEcMFOPnJkxqJ5ap3A0j6E0qTHtDJ5hMFOTpzShnljtMTyyVUAyoTWmqPOmL2uiovOCpTMypvO2o24tFTSmplO1ozDtFTI0rzHtnJ0tFJ50MKWhMKDtM2I3o3WxMJ4tq2SlYvORnJHtMTImnTSfLvOypaA0LKE0MKEyovOGqUWuMzShrzIcM2IhVTwQcUE0MJ4tLzymoTShMlO6qFOho2AbVTgynJ5yoFOUMKWcL2u0p3MypzMunUWyovOaMJoQiTulqPjtnTIcj590VTImVTEipaDh

An den Berufsschulen droht Lehrermangel

Previous article

Prüfungen der EU-Kommission – droht Hahn die nächste Bruchlandung?

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

More in Politik